Allmänna försäljningsvillkor

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet.
Rekommenderade av Sveriges Järnhandlarförbund.

 

1 Anbud

I anbudet angivna priser gäller med reservation för
prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens
utskriftsdatum och fram till leveransdagen.

 

2 Beställning och beställningserkännande

Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller
förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna
villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna.

 

3 Sekretess

Anbuds, ordererkännande samt däri ingående handlingar
såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller
ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges
tredje man.

 

4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris.
Angivna prisuppgifter avser pris exklusive mervärdesskatt.

 

5 Leverans, försäkring, emballage

Leverans sker fritt säljarens lager. Ev försäkring och emballage
tillkommer utöver varans pris. Transport kan utföras enligt den
av säljaren tillämpade transporttaxa.

 

6 Mottagande

Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst
omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador.
Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset
användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter
godsets art anpassad omsorg.

 

7 Reklamation av fel eller brist

Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antagas ha
uppkommit under transport, skall genast anmälas till
fraktföraren och antecknas på följesedel när godset kvitteras.
Därjämte skall säljaren omedelbart underrättas.
Fel eller brist, som är märkbar vid mottagningskontrollen,
skall reklameras inom 10 arbetsdagar efter
mottagandet och innan godset använts.
Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller bör
upptäcka fel eller brist inom föreskriven frist, förlorar han
rätten att framställa anspråk därav.
Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgifter
om felets art och ungefärliga omfattning respektive bristens
storlek.
Säljaren äger rätt inom skälig tid avhjälpa fel eller ersätta
felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom alla annan
ersättningsskyldighet bortfallet.
Köparen har ej rätt att häva köpet, eller rätt till ersättning för
skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida
skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens
sida.

 

8 Kreditering av returgods

Vid ev återtagande av levererade varor, vilka inte varit
behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat
med 20%, om ej annat överrenskommits. Härutöver är köparen
skyldig att ersätta säljaren för ev uppkomna transportkostnader
och kostnader för skadat gods. Varor som ej tillhör säljaren
lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör
accepterar returen. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura
eller kassakvitto uppvisas.

 

9 Äganderättsförbehåll

För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren
äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem.
Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv- eller andra
förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är
avsedda att ingå som del i andra produkter.
Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas
vidare innan de är till fullo betalda.

 

10 Betalning

Betalning skall, om kredit beviljats ske inom 30 dagar från
fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen
med 8% över gällande referensränta. Påminnelseavgift
debiteras med 45 kronor. Godset Utgör säljarens egendom intill
dess att full betalning erlagts.

 

11 Marknadsföring

Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/grossists
marknadsföring.

 

12 Befrielsegrunder

Säljaren och köparen får ej mot varandra åberopa
underlåtenhet att fullgöra avtalet, om det hindras till följd av
omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt,
krig myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat
förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och
som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom
skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part
skriftligen meddela motpart.

Stäng